Kancelaria odpowiada na pytania zadawane przez Internet. Po wpłynięciu pytania w ciągu 24 godzin klient kancelarii otrzyma indywidualną wycenę porady. Realizacja zlecenia nastąpi w uzgodnionym terminie po akceptacji wyceny i wpłynięciu opłaty na konto kancelarii.
 
  • ••• e-porady ••• opinie prawne ••• prawo podatkowe ••• opinie zagraniczne ••• prawo gospodarcze ••• nieruchomości ••• usługi rachunkowe ••• KRS ••• negocjacje ••• mediacja ••• prawo budowlane ••• ochrona środowiska ••• spadki ••• egzekucja ••• reprezentacja przed US i sądem •••
Socialstyrelsen Meddelandeblad Avgifter

Statistik ver hur m nga patienter som behandlas, varifr n de kommer, hur gamla de r eller om det r lika m nga kvinnor som m n som behandlas inom nationell h gspecialiserad v rd Du kan ocks se v ntetider till v rdenheterna och viktiga v rdresultat, s som …19 maj 2022 08 30 09 30 Att skydda och hj lpa barn och unga som riskerar att beg brott r ett av samh llets mest aktuella utmaningar Socialstyrelsen bjuder in till ett digitalt frukostseminarium d r vi diskuterar hur akt rerna kan anv nda kunskapen som finns f r att samverka b ttre och gemensamt erbjuda hj lp i tidmeddelandeblad fr n Socialstyrelsen varje r i december Uppgifter f r ber kning av avgifter inom ldre och handikappomsorgen r 2018 Nedanst ende uppgifter r tagna fr n Socialstyrelsen Meddelandeblad Nr 5 2017 Uppgifter f r ber kning av avgifter inom ldre och handikappomsorgen r 2018ramen f r h gkostnadsskyddet f r avgifter inom ldre och handi kappomsorgen Om bakgrunden till uppdraget Genom maxtaxereformen inf rdes ett tak f r avgifter inom ldre och handikappomsorgen r 2002 genomf rdes den s k maxtaxereformen i form av precisera de best mmelser i 8 kap socialtj nstlagen 2001 453 SoL GenomSocialstyrelsen har d refter gett ut ett nytt meddelandeblad till kommunerna D Kommunfullm ktige redan fattat beslut om f rbeh llsbelopp f r socialn mndens avgifter , beh ver detta revideras f r att r tt avgift till brukare ska utg 2022 F rvaltningens f rslag till beslut r att socialn mnden beslutar att godk nna f rslagAvgifter vid korttidsf rskrivning Socialstyrelsen Handbok till SOSFS 2011 9 HSLF FS 2018 54 Socialstyrelsens f reskrifter om att utf rda intyg i h lso och sjukv rden Meddelandeblad Nya f reskrifter om att utf rda intyg i h lso och sjukv rden SocialstyrelsenBilaga Meddelandeblad Socialstyrelsen nr 5 2016 Yrkanden Kenneth Dahlstr m C yrkar bifall till kommunstyrelsens f rslag till beslut Kommunfullm ktiges beslut 1 Anta nya avgiftsniv er inom v rd och omsorg i enlighet med f rslaget 2 Avgifter som antas enligt f rsta punkten g ller fr n 1 januari 2019 och ers tter tidigare avgifter4 Socialstyrelsen , meddelandeblad nr 5 2016, ” ndringar i h gkostnadsskyddet f r avgifter inom ldre och handikappomsorgen” 5 Socialn mndens protokollsutdrag 201602 25 25, SN 2016 74 6 Avgifter inom ldre och handikappomsorgen 7 Skrivelse om justerat minimibelopp 8 Tj nsteskrivelse 2016 05 13och Socialstyrelsen , Avgifter inom ldre och handikappomsorg L gesbeskrivning 2005 s 18 f 6 Socialstyrelsen , ldre – v rd och omsorg r 2004, Kommunala insatser enligt socialtj nstlagen samt h lso och sjukv rdslagen Socialtj nststatistiken 2005 2 , varifr n ven vriga statistiska uppgifter betr ffande ldre i detta avsnitt r h mtadeSocialstyrelsen — Meddelandeblad nr 6 2015 Uppgifter f r ber kning av avgifter inom ldre och handikappomsorgen r 2016 F rslag till beslut Meddelandet l ggs till handlingarna Beslut Meddelandet l ggs till handlingarna Justerare signatur Utdragsbestyrkande Sida 10 av 11Meddelandeblad Bed mning av om boendekostnad i s rskilt boende ska betraktas som hyra eller utg ra en avgift enligt socialtj nstlagenSocialstyrelsen har regeringens uppdrag att f lja och utv rdera de nya best mmelserna om avgifter Uppdraget r fler rigt och str cker sig fram till den 31 mars 2007 Den f rsta rapporten som verl mnades till regeringen den 17 mars 2003 dnr S2003 2799 ST bygger p en enk tAvgifter inom v rd och omsorg ndras vid rsskiftet Kommunfullm ktige tar d beslut om avgifter i november I mitten av december kommer Socialstyrelsen ut med sitt meddelandeblad f r ber kning av avgifter inom ldreomsorgen, LSS och Individ och familjeomsorg D r st r bland annat prisbasbelopp, minimibelopp,KOMMER VIA MEDDELANDEBLAD FR N SOCIALSTYRELSEN I DECEMBER VARJE AR Uppgifter f r ber kning av avgifter inom ldre och handikappomsorgen r 2014 Flera av de belopp som anv nds f r att ber kna avgifter inom ldre och handikapp omsorgen r knutna till prisbasbeloppet H r redovisas n gra av de belopp som kan anv ndasSocialstyrelsen har ocks utgivit meddelandeblad 2004 och 2016 om till mpning av regionernas tandv rdsst d Tandv rdsst den i Region S rmland omfattar personer som r folkbokf rda i S dermanlands l n och r 24 r eller ldre Asyls kande personer som vistas i S rmland samt utl nningar som vistas i S rmlandSamverkan vid egenv rd Regional rutin hj lper sjukv rdspersonalen att bed ma om en patient sj lv kan utf ra ordinerade tg rder Region Sk ne har i samverkan med Kommunf rbundet Sk ne tagit fram en regional rutin f r egenv rdsbed mning och det ansvar som f ljer av en s dan bed mning Med egenv rd menas n r n gon legitimeradAvgifter inom v rd och omsorg ndras vid rsskiftet Kommunfullm ktige tar d beslut om avgifter i november I mitten av december kommer Socialstyrelsen ut med sitt meddelandeblad f r ber kning av avgifter inom ldreomsorgen, LSS och Individ och familjeomsorg D r st r bland annat prisbasbelopp, minimibelopp, maxtaxa m mNedanst ende uppgifter r tagna fr n Socialstyrelsen Meddelandeblad Nr 6 2015 Uppgifter f r ber kning av avgifter inom ldre och handikappomsorgen r 2016 Flera av de belopp som anv nds f r att ber kna avgifter inom ldre och handikapp omsorgen r knutna till prisbasbeloppetRiksdagen r ppen f r dig som vill f lja debatter och omr stningar I kammaren finns en h rarl ktare som alltid r ppen f r allm nheten n r ledam terna debatterar och beslutar Du kan ven f lja debatter och omr stningar digitalt via riksdagens webb tv b de direkt och i efterhand Bes k riksdagenAvgifter inom v rd och omsorg ndras vid rsskiftet Kommunfullm ktige tar d beslut om avgifter i november I mitten av december kommer Socialstyrelsen ut med sitt meddelandeblad f r ber kning av avgifter inom ldreomsorgen D r …Socialstyrelsen meddelandeblad om egenkontroll READ Milj balkens h nsynsregler Enligt milj balken 5 ska en verksamhetsut vare sj lv kunna visa att milj balkens h nsynsregler f ljs Dessa inneb r bl a krav p den kunskap som beh vs och ett ansvar f r att vidta deSocialstyrelsens meddelandeblad nr 19 88, s 4 Allm nna r d fr n Socialstyrelsen 1992 1, s 16, och 1994 1, s 12 Socialstyrelsens f reskrifter SOSFS 1993 23 Svenska Kommunf rbundets cirkul r nr 1994 49 R ttsfall R 1993 ref 46 S kord Funktionshindrade St d och service till vissa funktionshindrade K lla DomstolsverketSocialstyrelsen meddelandeblad om egenkontroll READ p en metod att arbeta med egenkontroll i anm lningspliktiga verksamheter Cverksamheter Egenkontroll enligt annan lagstiftning n milj balken En verksamhet kan ber ras av krav p egenkontroll enligt flera olika lagar, exempelvis arbetsmilj lagenMeddelandeblad Socialstyrelsen Meddelandeblad Socialstyrelsen Sverige Socialstyrelsen redakt r utgivare Alternativt namn LC Auth Sweden Socialstyrelsen Alternativt namn Spanska Suecia Direcci n Nacional de Sanidad y Asuntos SocialesSocialstyrelsen , Social rapport 2006 Socialstyrelsen , versyn av riksnormen, 2007 Socialstyrelsen 2011, Familjer tt r 2010 Socialstyrelsens meddelandeblad fr n december 2010 om ndring i socialtj nstf rordningen 2001 937 SOU 1997 116 Barnets b sta i fr msta rummet SOU 2001 24 Ur fattigdomsf llan1 Socialstyrelsen a Meddelandeblad Socialstyrelsens upph vande av Socialstyrelsens f reskrifter 2007 9 om anv ndningen av begrepp och termer b Meddelandeblad Ny best mmelse om st d och hj lp till barn och unga som har varit placerade c Meddelandeblad – R ttsfall om avgifterSocialstyrelsen har i v gledande meddelandeblad sammanfattat hur familjer dgivningen b r bedrivas Meddelandebladen bygger p de utredningar och f rarbeten som legat till grund f r lagen I socialstyrelsens meddelandeblad 17 94 angavs att familjer dgivarna arbetar med eget behandlingsansvarPersonligt ombud r till f r dig ver 18 r som har en omfattande och l ngvarig psykisk funktionsneds ttning och vill ha hj lp med att se ver och samordna insatser f r kad livskvalitet och ta kontroll ver ditt livSocialstyrelsen publicerar handboken om ekonomiskt bist nd som e bok 3050 dagar Meddelandeblad om fastst llda belopp f r h gkostnadsskyddet 2014 3050 dagar Prim rv rden allt viktigare f r mest sjuka ldre 3051 dagar L ng v g till att kunna f lja upp v ntetider 3051 dagar Utbildning f r nya ASI utbildare 3052 dagarKUMLA KOMMUN Sammantr desprotokoll Socialn mnden 2004 02 03 Plats och tid Stadshuset, Kumla, kl 13 30 18 00 Beslutande Annica Eriksson s S lve Persson s 1 11 Birgit Andersson s Stefan Svensson s Katarina berg s Lisbet Bj rklund sOm du bor p ett ldreboende har du r tt till tandv rdsst dsintyg K lla Socialstyrelsen , Vad tycker de ldre om ldreomsorgen 0 3 000 kr 100 Det statliga tandv rdsst det… Socialstyrelsens Meddelandeblad fr n maj 2016, f r Stockholms l n 4 0 obj 5557 0 objSocialstyrelsen kommer efter det att ge ut ett meddelandeblad med alla uppgifter f r ber kning av avgifter inom ldre och funktionshinderomsorgen r 2022 Verifierade arbetsgivare IVO ut var tillsyn ver verksamheter inom socialtj nstomr det och h lso och sjukv rden, samt ver h lso och sjukv rdspersonalStatistik ver hur m nga patienter som behandlas, varifr n de kommer, hur gamla de r eller om det r lika m nga kvinnor som m n som behandlas inom nationell h gspecialiserad v rd Du kan ocks se v ntetider till v rdenheterna och viktiga v rdresultat, s som …Att skydda och hj lpa barn och unga som riskerar att beg brott r ett av samh llets mest aktuella utmaningar Socialstyrelsen bjuder in till ett digitalt frukostseminarium d r vi diskuterar hur akt rerna kan anv nda kunskapen som finns f r att samverka b ttre …Statistik ver hur m nga patienter som behandlas, varifr n de kommer, hur gamla de r eller om det r lika m nga kvinnor som m n som behandlas inom nationell h gspecialiserad v rd Du kan ocks se v ntetider till v rdenheterna och viktiga v rdresultat, s som …Att skydda och hj lpa barn och unga som riskerar att beg brott r ett av samh llets mest aktuella utmaningar Socialstyrelsen bjuder in till ett digitalt frukostseminarium d r vi diskuterar hur akt rerna kan anv nda kunskapen som finns f r att samverka b ttre …Avgifter f r v rd och omsorg Inkomstbegrepp Meddelandeblad 2019, socialstyrelsen Egenavgift i samband med korttidsvistelse i form av l gervistelse 0 14 r 200 kr dygn 15 240 kr dygn F r resor inom SoL och LSS debiteras Resa ensam 1, 80 kr km ResaSocialstyrelsen Inspektionen f r v rd och omsorg Folkh lsomyndigheten FUB Inga avgifter ska heller utkr vas f r beslut tagna eller inte tagna under pandemin ” meddelandeblad nr 2 2020 5 Behov av ut kat kunskapsst d och v gledning sid 42 8 AVGIFTER f reskrifter fr n Socialstyrelsen samt inriktning i Lax kommuns m l Syftet med riktlinjen r att de 2 a kap 6 7 SoL , se Socialstyrelsens meddelandeblad nummer 3 2011 Ansvarsf rdelning mellan bos ttningskommun och vistelsekommunTaxor och avgifter sociala sektorn 2022 Beskrivning av rendet En versyn har gjorts av avgiftsniv er inom sociala sektorn Meddelandeblad Socialstyrelsen 6 2020 SAMMANTR DESPROTOKOLL Sida 2 2 Sammantr desdatum 2020 12 10 Kommunfullm ktige Justeras Utdrag bestyrks YrkandenAvgifter i socialtj nst och kommunal h lso och sjukv rd Socialstyrelsen kommer rligen ut med ett meddelandeblad som klarg r det schabloniserade minimibeloppet, vanligtvis i slutet av november eller i b rjan av decemberMeddelandeblad som Socialstyrelsen publicerade 2009 Ny best mmelse om st d och hj lp till barn och unga som har varit placerade Information r ven h mtad fr n BBIC s material ”P v g” Riktlinjerna ber r inte de avtal och ers ttningsfr gor som avser vuxna ver 20 r som r placerade i familjehem Uppf ljning av riktlinjerAVGIFTER SOM AVSES funktionshinderomsorgen utg r fr n socialstyrelsens direktiv och meddelandeblad Det som i anvisningarna s gs om makar g ller ven registrerade partners Schablonbeloppet fastst lls av Socialstyrelsen och utg r fr n det schablonbelopp som framg rSocialstyrelsen Folkh lsomyndigheten Behov av regel ndringar med anledning av det nya coronaviruset, Inga avgifter ska heller utkr vas f r beslut tagna eller inte tagna under pandemin 2020 Socialstyrelsens Meddelandeblad …Meddelandeblad Nr 10 2012 Socialstyrelsen bed mer att det r m jligt och rimligt att kommunerna samverkar p ett mera m lmedvetet s tt n hittills f r att kunna erbjuda f r ldrautbildningar med h g kvalitet som r likv rdiga ver hela landet De stora variationerna i avgifter f r att delta i1 Socialstyrelsen a Meddelandeblad Socialstyrelsens upph vande av Socialstyrelsens f reskrifter 2007 9 om anv ndningen av begrepp och termer b Meddelandeblad Ny best mmelse om st d och hj lp till barn och unga som har varit placerade c Meddelandeblad – R ttsfall om avgifterSocialstyrelsen v gleder genom meddelandeblad , broschyrer, artiklar samt information i olika sammanhang Enligt 2 kap, 2 i kommunallagen ska ”kommuner och landsting behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga sk l f r n got annat Taxor och avgifterI ett Meddelandeblad fr n juni 2005 har Socialstyrelsen utvecklat vad som menas med ovanst ende I detta ges ett antal exempel Kostnadsfria l kemedel F r l kemedel g ller kostnadsfriheten ven om behandlingen prim rt inte r avsett f r att minska smittsamheten, utan d r detta r en quot positiv quot sidoeffekt av dennameddelandeblad f r att redovisa sin uppfattning i vissa fr gor Hemsida anm la detta till socialstyrelsen Anm lan g rs av medicinskt ansvarig sjuksk terska Till mpningsf reskrifter g llande taxor och avgifter samt diverse omkostnadsers ttningar beslutas i …Socialstyrelsen 2006 1 13 Ny lag om kommunal befogenhet att tillhandah lla ser vicetj nster t ldre, Meddelandeblad art nr 2006 1 13 Socialstyrelsen 2006c Brukare och anh riga om kvalitet i ldreomsorgen Kvalitets barometern 1998, …avgifter inom socialf rvaltningen Dnr 2022 Socialstyrelsen , s beh ver en revidering av redan fastst llt reglemente g ras f r att f lja lagstiftarens fastst llda niv er rligen reviderade meddelandeblad d dessa kan komma att f r ndras av lagstiftarenAvgifter och prislistor Best ll produkter och tj nster M ltider och matsedlar I ett Meddelandeblad fr n juni 2005 har Socialstyrelsen utvecklat vad som menas med ovanst ende Socialstyrelsen har inte velat specificera vilka l kemedel som kan skrivas ut quot kostnadsfritt enligt Smittskyddslagen quotSocialstyrelsen anser att det inte r rimligt att en viss grupp undantas fr n denna princip och menar att f rslaget skapar tv olika sk liga levnadsniv er Sveriges Kommuner och Landsting menar att det i f rl ngningen ger en os kerhet n r det g ller reglerna f r det ekonomiska bist ndet bland annat i f rh llande till grupper med sm inkomster som inte r ber ttigade tillAvgifter ldreomsorgen 2022, bilaga 1 F rbeh llsbelopp 2022, bilaga 2 Meddelandeblad 2022 Socialstyrelsen , bilaga 3 Arbetsutskottet firesl r kommunstyrelsen besluta f resl kommunfull m ktige besluta att maxtaxa 2 138 kr per m nad g ller fr n och med perioden 2020 02 01 — tills n sta revideringSocialstyrelsen har ocks utgivit meddelandeblad 2004 och 2016 om till mpning av regionernas tandv rdsst d Tandv rdsst den i Region S rmland omfattar personer som r folkbokf rda i S dermanlands l n och r 24 r eller ldre Asyls kande personer som vistas i S rmland samt utl nningar som vistas i S rmlandAvgifter inom v rd och omsorg ndras vid rsskiftet Kommunfullm ktige tar d beslut om avgifter i november I mitten av december kommer Socialstyrelsen ut med sitt meddelandeblad f r ber kning av avgifter inom ldreomsorgen D r …Socialstyrelsen , Social rapport 2006 Socialstyrelsen , versyn av riksnormen, 2007 Socialstyrelsen 2011, Familjer tt r 2010 Socialstyrelsens meddelandeblad fr n december 2010 om ndring i socialtj nstf rordningen 2001 937 SOU 1997 116 Barnets b sta i fr msta rummet SOU 2001 24 Ur fattigdomsf llanavgifter ber knas inom ldreomsorgen och exempel p hur h jning av Socialstyrelsen Meddelandeblad nr 1 2015 Lex Sarah Nyhetsbrev 2015 01 26 Utbildningsmaterial f r b ttre bem tande och j mlik v rd Socialn mnden beslutarAlla kommuner ska tillhandah lla familjer dgivning Den ges av l mplig r dgivare med erfarenhet av arbete med m nniskor i kris och med m nniskor med relationsproblem Kommunen ska se till att den familjer dgivning de erbjuder har h g kvalitet, att r dgivarna har tillr cklig kompetens och att det r l tt f r alla medborgare att f tillg ng till den inom rimlig tid10 78 Uppgifter f r ber kning av avgifter f r ldre 10 79 Information om Patients kerhetslagen 2010 659 10 83 Utfall i kostnads Socialstyrelsen Meddelandeblad 9 2010 F r ndringar i lagstiftningen om personlig assistans m m Socialn mndens Red ovisningen godk nns SAMMANTR DESPROTOKOLL Sammantr desdatum 2011 01 20 UtdragsbestyrkandeAvgifter ldreomsorgen 2022, bilaga l F rbeh llsbelopp 2022, bilaga 2 Meddelandeblad 2022 Socialstyrelsen , bilaga 3 Kommunstyrelsen beslutar f resl kommunfullm ktige besluta att maxtaxa 2 138 kr per m nad g ller fr n och med perioden 2020 02 01 — tills n sta revideringBilaga Meddelandeblad Socialstyrelsen nr 5 2016 Yrkanden Kenneth Dahlstr m C yrkar bifall till kommunstyrelsens f rslag till beslut Kommunfullm ktiges beslut 1 Anta nya avgiftsniv er inom v rd och omsorg i enlighet med f rslaget 2 Avgifter som antas enligt f rsta punkten g ller fr n 1 januari 2019 och ers tter tidigare avgifterTaxor och avgifter g llande LSS M ltider i samband med korttidsvistels och Bostad med s rskild service Att f lja de rekommenderade justeringarna fr n Socialstyrelsen g llande Konsumentverkets referensv rden f r levnadskostnader g llande livsmedel , Meddelandeblad 2018, socialstyrelsenKF 2002 06 11 46 Avgifter inom ldre och handikappomsorgen Ber kning av avgifter f r ldre och handikappomsorgen 2017, Meddelandeblad nr 8 2016 fr n Socialstyrelsen Socialn mndens beslut Socialn mnden beslutar att avgiften f r en hemtj nsttimme fastst lls till 238 kr under 2017, samt attMeddelandeblad Ber kning av avgiftsunderlaget inom ldreoch handikappomsorg 12 0 Download 0 0 Download 0dig tandv rd med avgifter som f r ppen h lso och sjukv rd r 2001 och 2007 genomf rde Socialstyrelsen utv rderingar p samtliga grupper som utg r tandv rd som led i sjukdomsbehandling under begr nsad tid K lla Socialstyrelsens Meddelandeblad 2004Avgifter f r v rd och omsorg ber knas utifr n var och ens avgiftsutrymme H gkostnadsskyddet r knas rligen om utifr n aktuellt prisbasbelopp och meddelas varje r i meddelandeblad fr n Socialstyrelsen Det nya h gkostnadsskyddet g ller fr n 1 januari 2022 och motsvarar 2 139 kr per m nad 2 125 kr 2020KUMLA KOMMUN Sammantr desprotokoll Socialn mnden 2004 02 03 Plats och tid Stadshuset, Kumla, kl 13 30 18 00 Beslutande Annica Eriksson s S lve Persson s 1 11 Birgit Andersson s Stefan Svensson s Katarina berg s Lisbet Bj rklund svarje r och utg r fr n det minibelopp som Socialstyrelsen fastst ller rligen i meddelandeblad om uppgifter f r ber kning av avgifter inom ldre och funktionshinderomsorgen Ans kanavgifter inom socialf rvaltningen Ut ver best mmelser i bland annat socialtj nstlagen och kommunallagen ska ett antal olika h nsyn v gas in, t ex Meddelandeblad Socialstyrelsen avgiftsbeslut M jligheter som medges betr ffande avgiftsuttag f r f rbrukningsmaterial Protokoll 2020 02 18 Sn 17I meddelandeblad nr 5 2016 april 2016 fr n Socialstyrelsen ges kommunerna m jlighet att ndra h gkostnadsskyddet fr n och med 1 juli 2016 Socialstyrelsen utg r fr n proposition 2015 16 1 budgetpropositionen f r 2016 och utgiftsomr de 25 ndringen i …Se Meddelandeblad nr 8, 2020 Socialstyrelsen H lsounders kning enligt HSLF FS 2019 19 terkoppling av resultat fr n h lsounders kning Avgifter f r intyg −Barn som placeras i en annan region n d r de r folkbokf rda har inte per automatik samma r tt tillyrkesm ssiga intressen F reningen ska ocks verka f r ett gott samarbete, dels mellan de olika yrkeskategorierna p smittskydds enheterna, dels mellan smittskyddssmittskydds enheterna, samt bitr da L karf rbundet i smittskyddsfr gorVi har en frist ende roll gentemot alla myndigheter Vi arbetar p uppdrag av dig Vi utg r fr n dina behov och nskem l Det r kostnadsfritt att ha ett ombud Det beh vs inga remisser eller beslut f r att f ett ombud Som personligt ombud har vi tystnadsplikt Vi kan inte besluta om insatser eller ta ver myndigheters ansvarSocialstyrelsen ska f rdela statsbidrag till kommuner i syfte att s kerst lla en god v rd och omsorg av ldre personer och f r under 2022 anv nda 4 000 000 000 kronor f r ndam let 1 Kommuner f r ta ut avgifter inom omsorgen om ldre och funktionsnedsatta enligt socialtj nstlagen, Meddelandeblad
88 | 157 | 156 | 161 | 6