Kancelaria odpowiada na pytania zadawane przez Internet. Po wpłynięciu pytania w ciągu 24 godzin klient kancelarii otrzyma indywidualną wycenę porady. Realizacja zlecenia nastąpi w uzgodnionym terminie po akceptacji wyceny i wpłynięciu opłaty na konto kancelarii.
 
  • ••• e-porady ••• opinie prawne ••• prawo podatkowe ••• opinie zagraniczne ••• prawo gospodarcze ••• nieruchomości ••• usługi rachunkowe ••• KRS ••• negocjacje ••• mediacja ••• prawo budowlane ••• ochrona środowiska ••• spadki ••• egzekucja ••• reprezentacja przed US i sądem •••
Bezoldigingsmaxima

Voor inkoop betekent dit dat bij het inhuren van externen bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zonder dienstbetrekking het maximale uurtarief niet mag worden overschreden Voor 2022 is het maximale uurtarief € 199 excl btw Voor de accountantscontrole is een krachtens de wet vastgesteld Controleprotocol WNT wetten overheid nl van krachtHet Oogziekenhuis Rotterdam Stichting Oogziekenhuis Rotterdam is een Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90 inzet voor het algemeen nut Als ANBI kan Het Oogziekenhuis gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelastingDeze bezoldigingsmaxima voor de beloningen en vergoedingen aan directeur en commissarissen worden jaarlijks verhoogd met de procentuele stijging van de bezoldigingsmaxima voor de WNT en rekenkundig afgerond op tientallenbezoldigingsmaxima worden jaarlijks herzien of opnieuw vastgesteld Naast de hierboven vermelde topfuntionarissen zijn er in deze jaren 00k geen overige functionarissen geweest met een dienstbetrekking die een bezoldiging boven het …Organisatie De visie van Het Van Weel Bethesda Ziekenhuis is om te voorzien in medisch specialistische basiszorg voor de inwoners van Goeree Overflakkee, westelijk Voorne Putten en Schouwen Duiveland Acute zorg in de vorm van een SpoedEisendeHulp en een HAP en verloskundige zorg met verloskundig centrum CuraVita zijn van vitaal belang voorRaad van bestuur De raad van bestuur is belast met het besturen van Het Oogziekenhuis Rotterdam en bepaalt het beleid De raad van bestuur zet de koers uit waarmee ons ziekenhuis topspecialistische oogzorg aan onze pati nten biedt en waarbij een gezond financieel economisch beleid centraal staatDe Raad van Commissarissen van Kommak BV bepaalt, met het oog op de bezoldiging van de directeur bestuurder, op basis van de Regeling “ bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp” en bijlage “Herleiding ” , gebaseerd op art 2 7 van de Wet normering Topinkomens de zgn Klasse indeling als volgt 1 aDe voorzitter en de leden van de Raad van toezicht kunnen een vergoeding voor de werkzaamheden vaststellen binnen de kaders, zoals gesteld in de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp, november 2015 WNT 2 Regelingbezoldigingsmaxima en of de maximale ontslagvergoeding is zeer beperkt Bij minder dan n procent van de WNT instellingen is een overtreding van de geldende bezoldigingsmaxima geconstateerd in de onderzoeksperiode van 2016–2018 In diezelfde periode zijn er vooralsnog alleen in 2016 vier overtredingen van de maximale ontslagDe bezoldiging van de de directeur bestuurder wordt bepaald volgens klasse F van de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting, aansluitend op de Wet Normering Topinkomens WNT Zie voor meer informatie het meest recente jaarverslag Belonginsbeleid PersoneelOp 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg Wet normering topinkomens WNT , in werking getreden Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de semi publieke sectorOp www topinkomens nl vindt u het geldend normenkader voor 2020 de Wet normering topinkomens WNT , het Uitvoeringsbesluit WNT, de Uitvoeringsregeling WNT, QenA’s en een overzicht van de geldende bezoldigingsmaxima De geldende wet en regelgeving is leidend De Wet normering topinkomens WNT bepaalt dat de bezoldiging en eventuele …Zowel de leden van de raad van bestuur als van de raad van toezicht ontvangen een honorering binnen de kaders van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector WNT en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en welzijnssectorGovernance ZVH voert een actief en transparant communicatiebeleid als het gaat over haar activiteiten en prestaties Voor de inrichting van de bestuurlijke organisatie volgen wij de Governancecode Woningcorporaties Hierin is vastgelegd waar goed bestuur aan voldoet en hoe het toezicht geregeld isWelk WNT bezoldigingsmaximum geldt voor uw sector in 2015 Eerder hebben we bericht over de publicatie van de sectorale bezoldigingsmaxima voor 2015 en dat minister Blok van Wonen en Rijksdienst in een Kamerbrief van 23 december 2014 heeft aangegeven dat het sectorale bezoldigingsmaximum voor woningcorporaties voor 2015 niet wordt aangepast In navolging …Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting ook wel bekend als de Blok staffel en de Beroepsregel van de VTW In het beloningsbeleid is het beleid inclusief de beloning van de RvC en de directeur bestuurder te lezenDe beloning van de directeur bestuurder past binnen de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014 die is gebaseerd op de Wet normering topinkomens Afdeling wonen Mara van der Lans is de manager van de afdeling wonen Afdeling vastgoed Fedde van der Zee is de manager van de afdeling vastgoedVivare biedt zo’n 55 000 mensen een passend en betaalbaar t huis, nu en in de toekomst Met hart voor onze regio dragen wij bij aan prettig wonen2 4 3 Complexiteitspunten en bezoldigingsmaxima 12 2 5 Verzoek tot indeling in een andere klasse 13 2 6 Verantwoording 13 3 De WNT en de toezichthouders in het mbo 16 3 1 Positie 16 3 2 Tot 2016 Adviesregelingen van de mbo sector zelf 16 3 3 Vanaf 2016 Wettelijke percentages afgeleid van de bezoldiging van bestuurders 16Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting ook wel bekend als de Blok staffel Beroepsregel van de VTW In het beloningsbeleid is het beleid inclusief de beloning van de RvC en de directeur bestuurder te lezenRegeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting De WNT hanteert een staffel die is vormgegeven en vastgesteld door het ministerie op basis van een klassen indeling op grond van het aantal verhuureenheden van de corporatie en de grootte van de gemeente waar hetANBI status Stichting Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI Een donateur van een ANBI mag giften aftrekken van inkomsten of vennootschapsbelasting In verband met de ANBI status vermelden wij hieronder de volgende gegevensDe WNT geeft de bezoldigingsmaxima aan De Raad van Commissarissen conformeert zich aan de beroepsregels van de VTW en de hierin vervatte terughoudendheid in de bezoldigingsmaxima Reactie amp procedure De begeleiding is in handen van Roel Jasper van het begeleidend bureau roel amp jaspernamelijk een uitgebreide controle op overtredingen van de bezoldigingsmaxima en het maximum voor ontslagvergoedingen vanuit het eerstelijns toezicht door de accountants en het tweedelijns toezicht door de toezichthoudersbezoldigingsmaxima van kracht De regeling voor media instellingen bevat drie verlaagde bezoldigingsmaxima , namelijk € 148 000, € 176 000 en € 193 000 niveau 2022 4 Kamerstukken II 2017 2018, 30 111, nr 11 1 amp 114Bestuur en toezicht De Regenboog Groep werkt volgens een Raad van Toezicht model en wordt dagelijks aangestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur RvB , die tevens de directie vormt en eindverantwoordelijk is voor het totaal van de organisatie1 Bezoldigingsmaxima amp ontwikkeling bezoldiging topfunctionarissen ˜ Doeltreffendheid k ˚ Doeltreffendheid k 3 Doeltreffendheid k 4 Onderzoek naar kenbaarheid, d ICTU amp Onderzoek T B Onderzoek d T interdepartementale k T R 6 Kwantitatief onderzoek naar mogelijke neveneffecten van de WNT op het n semi publieke sector ˇ n amp ˇBAls gevolg hiervan geldt voor Participe Amstelland de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg Raad van Toezicht Brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland SWN heeft een advies uitgebracht over de honorering van toezichthouders in sociaalwerkorganisaties in de vorm van een indeling naar klasse gekoppeld aan de honorering van de bestuurderANBI informatie Stichting Voor Elkaar Zwolle Stichting Voor Elkaar Zwolle is een ANBI instelling Algemeen Nut Beogende Instelling Algemene informatie RSIN nummer 8531 70 186 KVK nummer KvK 58761012 Rekeningnummer NL 75 RABO 0131 2046 88 Postadres Postbus 30112, 8003 CC Zwolle Email bestuur voorelkaarzwolle nl Contactgegevens Dokter …De SKU concludeert dat er twee afzonderlijke instellingen zijn binnen n rechtspersoon, met individuele bezoldigingsmaxima die zijn neergelegd in de ministeri le regelingen van respectievelijk het ministerie van OCW en het ministerie van VWS De toezichthouders ontvangen van de Radboud Universiteit en van het Radboudumc een bezoldigingDe bezoldigingsmaxima worden jaarlijks ge ndexeerd Naast de verantwoording die we aangaande de WNT afleggen, zijn wij trots op de resultaten die wij als startende organisatie hebben behaald Wij hebben veel waardering voor de inzet en betrokkenheid van ons personeel en alle andere betrokkenen die dit mogelijk hebben gemaaktWet normering topinkomens WNT , regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting “Blok staffel” en VTW beroepsregel bezoldiging Wet op de Ondernemingsraden Wet op het overleg huurders verhuurder CAO woondienstenDe bezoldigingsmaxima voor schoolbestuurders gaan per 1 januari 2019 omhoog Dat staat in de Wijziging regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW sectoren Het kabinet indexeert elk jaar de maximale bezoldiging van schoolbestuurders Voor hen gelden zevenBezoldigingsmaxima 2014” , die per 1 januari 2014 van kracht is geworden In de Regeling Bezoldigingsmaxima 2014 is een indeling in klassen gemaakt met gedifferentieerde maxima, gebaseerd op de omvang van de corporatie en het aantal inwoners van de grootste gemeente waarin deze actief isWetenschap OCW verlaagde bezoldigingsmaxima voor 2013 vast voor topfunctionarissen 3 opzet van het empirisch onderzoek en selectie van de onderzoekspopulatie Het onderzoek heeft betrekking op de informatiever strekking in de toelichting van jaarrekeningen 2013 van semipublieke instellingen die hun jaarrekeningRegeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp, behorende bij de Wet Normering Topinkomens 2 Nevenfuncties in 2020 • Bestuurslid Valente voorheen RIBW Alliantie • Lid Raad van Toezicht Stichting de Boogh tot 1 september 2020 • Lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie WoonOpMaat v a 1 juli 2020bezoldigingsmaxima topfunctionarissen Zorg en Jeugdhulp 2020 De vacatieregeling zag er in 2020 als volgt uit de leden van de Raad van Toezicht ontvingen een vergoeding ter hoogte van € 13 440, Jaarverslag 2020 Raad van Toezicht Atlant Pagina 6 6Gelet op artikel 1 9, aanhef en onderdeel d, van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Home Gelet op artikel 1 9, aanhef en onderdeel d, van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sectorBijlage 4 4 Kwaliteitseisen en overige inhoudelijke randvoorwaarden, versie november 2020 Pagina 3 van 9 Nr Minimumeis A10 Opdrachtnemer is gebonden aan het gebruik van een programma waarmee op een beveiligde manier e mails …o Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting hierna “de staffel”, jaarlijks gepubliceerd door de rijksoverheid • De Raad van Commissarissen benoemt uit haar midden een Remuneratie Commissie RC De Remuneratiecommissie adviseert de Raad van Commissarissen onder andere over deo Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting hierna “de staffel”, jaarlijks gepubliceerd door de rijksoverheid • De Raad van Commissarissen benoemt uit haar midden een Remuneratie Commissie RC De Remuneratiecommissie adviseert de Raad van Commissarissen onder andere over deBijlage 4 4 Kwaliteitseisen en overige inhoudelijke randvoorwaarden, versie november 2020 Pagina 3 van 9 Nr Minimumeis A10 Opdrachtnemer is gebonden aan het gebruik van een programma waarmee op een beveiligde manier e mails …Contact Leden Login8 Bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zonder dienstbetrekking alle sectoren Voor voorzitters en leden van de hoogste toezichthoudende organen zoals de Raad van Toezicht en de Raad van Commissarissen gelden de maxima zoals weergegeven onder 1 t m 7 kalendermaand 1 6 kalendermaand 7 12 Vanaf kalendermaand 13bezoldigingsmaxima € 148 000, € 176 000 en € 193 000 niveau 2022 In de bijlage is weergegeven op welke instellingen deze van toepassing zijn Op enkele instellingen blijft daarnaast het algemene WNT maximum van toepassing Dit betreft de NPO, de NOS en de drie grote fusie omroepen AVROTROS, BNNVARA en KRO NCRVWNT Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector De WNT is van toepassing op Spaarnesant Het voor Spaarnesant toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 170 000 Dit is gebaseerd op 13 complexiteitspunten, wat resulteert in een indeling in bezol digingsklasse E voor het onderwijsDe bezoldigingsmaxima voor bezoldigingsklasse A tot en met F en de cultuurfondsen worden niet met terugwerkende kracht verhoogd, maar worden per 1 januari 2019 verhoogd met de totale verhoging van het algemeen bezoldigingsmaximum Tussen het v r de tussentijdse verhoging voor het kalenderjaar 2018 geldende WNT maximumDe voorzitter en de leden van de Raad van toezicht kunnen een vergoeding voor de werkzaamheden vaststellen binnen de kaders, zoals gesteld in de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp, november 2015 WNT 2 Regelingtoepasselijke bezoldigingsmaxima in 2019, zijn uitsluitend de gegevens 2019 n fusie opgenomen De bezoldiging v r fusie voldeed aan het geldende bezoldigingsmaximum Voor de volledige WNT bezoldiging 2019 wordt verwezen naar de jaarrekening 2019 Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNTRegeling bezoldigingsmaxima De minister heeft Regeling normering topinkomens toegelaten instellingen volkshuisvesting 2022 vastgesteld De bezoldigingsmaxima van de klassen A tot en met G worden met 3, 8 verhoogd Het bezoldigingsmaximum voor de WNT voor 2022 was al vastgesteld op EUR 209 000 Onderzoek financierbaarheid woonco peratiesWijziging van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp en de Regeling sectorale bezoldigingsnorm topfunctionarissen zorgverzekeraars in verband met de indexering van de bezoldigingsmaxima voor het jaar 2022 VWSWoningcorporaties worden op grond van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting ingedeeld in bezoldigingsklassen Bepalend daarbij zijn het aantal verhuureenheden dat een woningcorporatie in eigendom heeft of beheert, en de grootte van de gemeente waar ze werkzaam isDe bezoldiging van de leden van de raad van bestuur is passend binnen de WNT II, de aanvullende‘Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen in de zorg’, en de nieuwe klasse indeling voor instellingen in de zorg OLVG valt in de hoogste categorie, te weten klasse V Daaraan is vanaf 1 januari 2016 een bezoldigingsmaximum gekoppeldRaad van bestuur De raad van bestuur is belast met het besturen van Het Oogziekenhuis Rotterdam en bepaalt het beleid De raad van bestuur zet de koers uit waarmee ons ziekenhuis topspecialistische oogzorg aan onze pati nten biedt en waarbij een gezond financieel economisch beleid centraal staatfunctiewaarderingssystemen bijv de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctiona rissen zorg en welzijnssector Dit is vaak een probaat middel, …cf regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp klasse IV 1b Toezichthoudende topfunctionarissen Gegevens 2020 bedragen x € 1 J W Hingst P A Mooibroek Functiegegevens VOORZITTER LID Aanvang en einde functievervulling in 2020 1 1 31 12 1 1 31 12 BezoldigingDe regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en welzijnssector is per 1 januari 2016 vervangen door de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp De vergoedingen worden opgenomen in de jaarrekeningOp 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg Wet normering topinkomens WNT , in werking getreden Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de semi publieke sectorbezoldigingsmaxima worden jaarlijks herzien of opnieuw vastgesteld Naast de hierboven vermelde topfuntionarissen zijn er in deze jaren 00k geen overige functionarissen geweest met een dienstbetrekking die een bezoldiging boven het …bezoldigingsmaxima en of de maximale ontslagvergoeding is zeer beperkt Bij minder dan n procent van de WNT instellingen is een overtreding van de geldende bezoldigingsmaxima geconstateerd in de onderzoeksperiode van 2016–2018 In diezelfde periode zijn er vooralsnog alleen in 2016 vier overtredingen van de maximale ontslagbezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting Per 1 januari 2022 bedraagt de bezoldiging voor beide bestuurders conform deze regeling € 209 000, , behorende bij bezoldigingsklasse H 2 In januari 2022 heeft de definitieve beoordeling over 2020 plaatsgevonden Naast haar eigenWelk WNT bezoldigingsmaximum geldt voor uw sector in 2015 Eerder hebben we bericht over de publicatie van de sectorale bezoldigingsmaxima voor 2015 en dat minister Blok van Wonen en Rijksdienst in een Kamerbrief van 23 december 2014 heeft aangegeven dat het sectorale bezoldigingsmaximum voor woningcorporaties voor 2015 niet wordt aangepast In navolging …Zowel de leden van de raad van bestuur als van de raad van toezicht ontvangen een honorering binnen de kaders van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector WNT en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en welzijnssectorVoor inkoop betekent dit dat bij het inhuren van externen bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zonder dienstbetrekking het maximale uurtarief niet mag worden overschreden Voor 2022 is het maximale uurtarief € 199 excl btw Voor de accountantscontrole is een krachtens de wet vastgesteld Controleprotocol WNT wetten overheid nl van krachtRegeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting ook wel bekend als de Blok staffel en de Beroepsregel van de VTW In het beloningsbeleid is het beleid inclusief de beloning van de RvC en de directeur bestuurder te lezenDeze bezoldigingsmaxima voor de beloningen en vergoedingen aan directeur en commissarissen worden jaarlijks verhoogd met de procentuele stijging van de bezoldigingsmaxima voor de WNT en rekenkundig afgerond op tientallenmarktconformiteit van de cao woondiensten en van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014 verder “Blok staffelregeling genoemd” , elk in verhouding tot hun vergelijkingsgroep, met elkaar 5Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting De WNT hanteert een staffel die is vormgegeven en vastgesteld door het ministerie op basis van een klassen indeling op grond van het aantal verhuureenheden van de corporatie en de grootte van de gemeente waar hetbezoldigingsmaxima van kracht De regeling voor media instellingen bevat drie verlaagde bezoldigingsmaxima , namelijk € 148 000, € 176 000 en € 193 000 niveau 2022 4 Kamerstukken II 2017 2018, 30 111, nr 11 1 amp 114namelijk een uitgebreide controle op overtredingen van de bezoldigingsmaxima en het maximum voor ontslagvergoedingen vanuit het eerstelijns toezicht door de accountants en het tweedelijns toezicht door de toezichthoudersDe WNT geeft de bezoldigingsmaxima aan De Raad van Commissarissen conformeert zich aan de beroepsregels van de VTW en de hierin vervatte terughoudendheid in de bezoldigingsmaxima Reactie amp procedure De begeleiding is in handen van Roel Jasper van het begeleidend bureau roel amp jasperANBI status Stichting Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI Een donateur van een ANBI mag giften aftrekken van inkomsten of vennootschapsbelasting In verband met de ANBI status vermelden wij hieronder de volgende gegevens2 4 3 Complexiteitspunten en bezoldigingsmaxima 12 2 5 Verzoek tot indeling in een andere klasse 13 2 6 Verantwoording 13 3 De WNT en de toezichthouders in het mbo 16 3 1 Positie 16 3 2 Tot 2016 Adviesregelingen van de mbo sector zelf 16 3 3 Vanaf 2016 Wettelijke percentages afgeleid van de bezoldiging van bestuurders 16het steeds verder aanscherpen van de regelgeving sinds de invoering van de Securities Act in 1934 met ingrijpende wijzigingen in 1978, 1993, 2006 en …1 Bezoldigingsmaxima amp ontwikkeling bezoldiging topfunctionarissen ˜ Doeltreffendheid k ˚ Doeltreffendheid k 3 Doeltreffendheid k 4 Onderzoek naar kenbaarheid, d ICTU amp Onderzoek T B Onderzoek d T interdepartementale k T R 6 Kwantitatief onderzoek naar mogelijke neveneffecten van de WNT op het n semi publieke sector ˇ n amp ˇBWet normering topinkomens WNT , regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting “Blok staffel” en VTW beroepsregel bezoldiging Wet op de Ondernemingsraden Wet op het overleg huurders verhuurder CAO woondienstenDe SKU concludeert dat er twee afzonderlijke instellingen zijn binnen n rechtspersoon, met individuele bezoldigingsmaxima die zijn neergelegd in de ministeri le regelingen van respectievelijk het ministerie van OCW en het ministerie van VWS De toezichthouders ontvangen van de Radboud Universiteit en van het Radboudumc een bezoldigingWetenschap OCW verlaagde bezoldigingsmaxima voor 2013 vast voor topfunctionarissen 3 opzet van het empirisch onderzoek en selectie van de onderzoekspopulatie Het onderzoek heeft betrekking op de informatiever strekking in de toelichting van jaarrekeningen 2013 van semipublieke instellingen die hun jaarrekeningBijlage 4 4 Kwaliteitseisen en overige inhoudelijke randvoorwaarden, versie november 2020 Pagina 3 van 9 Nr Minimumeis A10 Opdrachtnemer is gebonden aan het gebruik van een programma waarmee op een beveiligde manier e mails …o Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting hierna “de staffel”, jaarlijks gepubliceerd door de rijksoverheid • De Raad van Commissarissen benoemt uit haar midden een Remuneratie Commissie RC De Remuneratiecommissie adviseert de Raad van Commissarissen onder andere over de
58 | 86 | 31 | 96 | 61